Đơn vị : ......................... Mẫu số: C01C- HD
Bộ phận : ...................... (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC
Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:......... ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)

GIẤY BÁO LÀM THÊM GIỜ
Ngày..........tháng..........năm .....
Chi tiết file đính kèm