Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi
Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề:
Từ điển kế toán việt - anh

 1. #1
  Gia nhập
  05-04-2011
  Bài gửi
  1,378
  Cảm ơn
  528
  Được cảm ơn 843 trong 375 bài
  Blog Entries
  2

  Từ điển kế toán việt - anh

  1. Áp dụng hồi tố: Retrospective application

  2. Áp dụng phi hồi tố: Prospective application

  3. Ban kiểm soát: Auditors

  4. Bản Quyền: Copyrights

  5. Bán trả góp: Installment Sales

  6. Bảng cân đối kế toán: Balance Sheet

  7. Báo cáo kết quả kinh doanh: Income Statement/ Statement of earnings

  8. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Statement of cash flows

  9. Báo cáo tài chính hợp nhất: Consolidated financial statements

  10. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu: Statement of changes in equity

  11. Bất động sản đầu tư: Investment property

  12. Bên góp vốn lien doanh: Venturer

  13. Biến phí: Varieble cost

  14. Bút toán/định khoản: Accounting entry

  15. Chênh lệch tạm thời: Temporary differences

  16. Chênh lệch tạm thời chịu thuế: Taxable temporary differences

  17. Chênh lệch tạm thời được khấu trừ: Deductible temporary differences

  18. Chênh lệch tỷ giá hối đoái: Exchange differences

  19. Chênh lệch vĩnh viễn: Permanent differences

  20. Chi phí: Cost

  21. Chi phí ban đầu: Primary cost

  22. Chi phí bộ phận: Segment expenses

  23. Chi phí chế biến: Conversion cost

  24. Chi phí chung: Joint costs

  25. Chi phí đi vay: Borrowing cost

  26. Chi phí gián tiếp: Indirect costs

  27. Chi phí hỗn hợp: Mixed costs

  28. Chi phí lãi vay: Interest costs

  29. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Direct materials

  30. Chi phí nhân công trực tiếp: Direct labor cost
  Nhà tài trợ
 2. 4 Hội viên đã cảm ơn Kid1412 cho bài viết này:


 3. #2
  Gia nhập
  05-04-2011
  Bài gửi
  1,378
  Cảm ơn
  528
  Được cảm ơn 843 trong 375 bài
  Blog Entries
  2
  (tiếp theo)

  31. Chi phí sản xuất chung: Foctory overhead

  32. Chi phí thanh lý: Costs of disposal

  33. Chi phí thời kỳ: Period costs

  34. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: TAx expense

  35. Chi phí thuê trả trước: Prepaid rent

  36. Chi phí trả trước: Prepaid expenses

  37. Chi phí trực tiếp: Direct cost

  38. Chính sách kế toán: Accounting policies

  39. Chu kỳ hoạt động Operating cycle

  40. Chứng từ ghi sổ: Vouchers

  41. Chứng từ gốc: Source documents

  42. Cổ phần ưu đãi: Preferred stock

  43. Cơ sở dồn tích: Accrual basis

  44. Công ty cổ phần: Corporation

  45. Công ty con: Subsidiary

  46. Công ty hợp danh: Partnership

  47. Công ty lien kết: Associate

  48. Công ty mẹ: Parent/ Holding company

  49. Công ty TNHH: Limited liability company

  50. Đại hội cổ đông: General shareholders meeting

  51. Đầu tư dài hạn: non-current

  52. Điều chỉnh hồi tố: Retrospective restatement

  53. Định phí: Fixed costs

  54. Doanh thu: Revenue

  55. Doanh thu bộ phận: Segment Revenue

  56. Doanh thu tính thuế: Taxable revenue

  57. Đơn vị tiền tệ kế toán: Reporting currency

  58. Ghi Nợ: Debit

  59. Ghi Có: Credit

  60. Giá bán thuần: Net selling price

 4. 2 Hội viên đã cảm ơn Kid1412 cho bài viết này:


 5. #3
  Gia nhập
  05-04-2011
  Bài gửi
  1,378
  Cảm ơn
  528
  Được cảm ơn 843 trong 375 bài
  Blog Entries
  2
  (tiếp theo)

  61. Giá gốc: Historical cost

  62. Giá thành sản phẩm: Product costs

  63. Giá thành sản xuất toàn bộ: Full Product costs

  64. Giá thành theo công việc: Job costing

  65. Giá trị còn lại của tài sản cho thuê: Residual value

  66. Giá trị gốc: Principal

  67. Giá trị hợp lý: Fair value

  68. Hàng tồn kho: Inventories

  69. Hội đồng quản trị: Board of directors

  70. Hợp đồng xây dựng: A construction contract

  71. Hợp nhất kinh doanh: Business combination

  72. Kế toán: Accounting

  73. Kế toán giá thành: Cost accounting

  74. Kế toán quản trị: Management accounting

  75. Kế toán tài chính: Financial accounting

  76. Kế toán thuế: Tax accounting

  77. Khả năng thanh toán: Solvency

  78. Khấu hao: Depreciation

  79. Khấu hao đường thẳng: Straight-line

  80. Khấu hao tài sản vô hình: Amortization

  81. Khấu hao theo sản lượng: Depreciation-Units of production

  82. Khấu hao theo số dư giảm dần: Diminishing balance hod

  83. Khóa sổ: Close accounts

  84. Khoản phải trả: Accounts Pâyble

  85. Kiểm Soát: control

  86. Kiểm toán: Auditing

  87. Kiểm toán nội bộ: Internal audit

  88. Kinh doanh: Business

  89. Kỳ kế toán: Accounting period

  90. Kỳ lãi suất: Interest period

  Kính mời Bạn và các Bạn đóng góp thêm!

 6. 2 Hội viên đã cảm ơn Kid1412 cho bài viết này:


 7. #4
  Gia nhập
  05-04-2011
  Bài gửi
  1,378
  Cảm ơn
  528
  Được cảm ơn 843 trong 375 bài
  Blog Entries
  2
  (tiếp)

  91. Lãi gộp: Gross profit

  92. Lợi nhuận: Profit

  93. Lãi vay: Interest

  94. Liên doanh: Joint venture

  95. Lỗ: Losses

  96. Lợi ích kinh tế tương lai: Future economic benefit

  97. Lợi nhuận kế toán: Accounting profit

  98. Lợi thế thương mại: Googwill

  99. Ngân sách: Budget

  100. Nghĩa vụ: Obligation

  101. Nghĩa vụ liên đới: Constructive Obligation

  102. Ngoại tệ: Foreign currency

  103. Người lập phiếu: Maker of a note

  104. Người thụ hưởng: Payee of a note

  105. Nguyên giá: Cost

  106. Nguyên tắc doanh thu thực hiện: Revenue realization principle

  107. Nguyên tắc nhất quán: Consistency principle

  108. Nguyên tắc phù hợp: Maiching principle

  109. Nguyên tắc thận trọng: Conservatisn/ Prudence

  110. Nguyên tắc tính trọng yếu: Materiality

  111. Nợ dài hạn: Non-current liabilities

  112. Nợ phải trả: A liability

  113. Nợ phải trả ngắn hạn: Current liabilities

  114. Nợ tiềm tàng: A contingent liability

  115. Phải thu khác: Other receivables

  116. Phan bổ chi phí: Cost allocation

  117. Phân tích kế toán: Account analysis

  118. Phế liệu: Scrap

  119. Chứng từ chi/phiếu chi: Disbursement voucher

  120. Chứng từ thu/phiếu thu: Receipt voucher

 8. 3 Hội viên đã cảm ơn Kid1412 cho bài viết này:


 9. #5
  Gia nhập
  25-03-2011
  Bài gửi
  410
  Cảm ơn
  241
  Được cảm ơn 216 trong 107 bài
  Tiếp

  121. Vốn bằng tiền: Cash Management

  122. Mua hàng - phải trả: Account Payable

  123. Bán hàng - phải thu: Account Receivable

  124. Quản lý tài sản: Assets Management

  125. Kế toán tổng hợp: General Ledger

  126. Hệ thống: System

  127. Kế hoạch: Budget

  128. Số dư đầu tài khoản: Accounts balance

  129. Tồn kho đầu kỳ: Inventory

  130. Số dư tài khoản ngoài bảng: Outside acc balance

  131. Số dư hạn thanh toán: Aging payable

  132. Phát sinh quá khứ: Originate amount past

  133. Phát sinh quá khứ của công cụ: Instruments originate past

  134. Báo cáo hóa đơn đến hạn thu: Report for overdue Invoices

  135. Báo cáo chứng từ đến hạn trả: Report for bills to pay
  Lần sửa cuối bởi Kid1412, ngày 22-09-11 lúc 09:44 AM. Lý do: số thứ tự
  Đừng tự hào cho rằng mình giỏi
  Hãy tự hỏi giỏi sao vẫn nghèo
  CUNG CẤP DẦU DỪA BẢO AN

 10. 2 Hội viên đã cảm ơn Warm cho bài viết này:


 11. #6
  Gia nhập
  25-03-2011
  Bài gửi
  410
  Cảm ơn
  241
  Được cảm ơn 216 trong 107 bài
  Tiếp

  136 Báo có ngân hàng: Credit note

  137 Báo nợ ngân hàng: Debit note

  138 Phiếu nhập mua: Purchasing note

  139 Phiếu nhập thành phẩm: Finished product receipt note

  140 Phiếu nhập kho: Receipt note

  141 Phiếu xuất kho: Delivery note

  142 Phiếu xuất lắp ráp: Assembly note

  143 Phiếu bù trừ công nợ: Clearing note

  144 Phiếu kế toán khác: Journal entry

  145 Phiếu xuất công cụ dụng cụ: Instrumens note

  146 Chứng từ tự động: Automatic entries

  147 Chi phí vận chuyển: Purchasing expense

  148 Hàng bán bị trả lại: Sales return

  149 Hóa đơn bán hàng: Sales Invoice

  150 Phát sinh tài khoản ngoài bảng: Outside account transactions

  151 Ứng trước tiền hàng: Payments

  152 Cập nhật và tính lương: Update and calculate salary

  153 Theo dõi biến động tài sản: Assets management

  154 Quản lý công cụ dụng cụ: Instruments management

  155 Báo cáo công nợ: Receivable/Payabe reports

  156 Báo cáo TSCĐ CCDC: Fixed assets reports

  157 Các báo cáo chi phí giá thành: Expense product costing reports

  158 Báo cáo vật tư hàng hóa: Inventory reports

  159 Báo cáo thuế: Tax reports

  160 Báo cáo quyết toán tài chính: Financial statements

  161 Báo cáo quản trị: Management reports

  162 Báo cáo đơn vị đầu tư: Investors reports

  163 Sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung: General Diary

  164 Sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ: Book entry documents

  165 Sổ kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ: Documentary Diary

  166 Sổ kế toán theo hình thức nhật ký sổ cái: Diary Ledger
  Đừng tự hào cho rằng mình giỏi
  Hãy tự hỏi giỏi sao vẫn nghèo
  CUNG CẤP DẦU DỪA BẢO AN

 12. 2 Hội viên đã cảm ơn Warm cho bài viết này:


 13. #7
  Gia nhập
  25-03-2011
  Bài gửi
  410
  Cảm ơn
  241
  Được cảm ơn 216 trong 107 bài
  Tiếp

  167 Bảng phân bổ tiền lương: Salary distribution sheets

  168 Bảng phân bổ vật liệu: Material distribution sheets

  169 Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung: Administration expense distribution table

  170 Phân tích giá thành: Costing analyst

  171 Yếu tố chi phí: Norm of product

  172 Khoản mục chi phí: Category

  173 Đơn đặt hàng: Po No.

  174 Đối tượng: Customer

  175 Bộ phận: Department

  176 Tài khoản có: Cr.Acc

  177 Tài khoản nợ: Dr.Acc

  178 Kho: Warehouse

  179 Hạn thanh toán: Liquidation term

  180 Loại giao dịch: Transaction type

  181 Sổ chi tiết: Detail book
  Đừng tự hào cho rằng mình giỏi
  Hãy tự hỏi giỏi sao vẫn nghèo
  CUNG CẤP DẦU DỪA BẢO AN

 14. 4 Hội viên đã cảm ơn Warm cho bài viết này:


 15. #8
  Gia nhập
  15-07-2012
  Bài gửi
  1
  Cảm ơn
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Minh moi gia nhap web hiep hoi ke toan. Tu dien ke toan Viet -Anh cua Ban rat hay .Minh muon chep toan bo ve .Ban co the gui cho minh theo email dung2007phuong@gmail.com khong?.Tu dien ke toan cho nganh van tai tau bien , giao nhan hang nhap khau. cám ơn bạn đã giúp đỡ

 16. Có 1 Hội viên đã cảm ơn 2012dung cho bài viết này:


 17. #9
  Gia nhập
  22-05-2011
  Bài gửi
  52
  Cảm ơn
  3
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Cảm ơn kid và chị Warm, bài viết thật hữu ích, nếu bạn nào có thêm tài liệu tiếng anh chuyên nghành kế toán up lên để mọi ng cùng học với
  Đời như cánh én bay không mỏi
  Biết đến nơi đâu đích cuối cùng

 18. #10
  Gia nhập
  07-07-2011
  Bài gửi
  377
  Cảm ơn
  139
  Được cảm ơn 83 trong 36 bài
  Anh chị mà post sớm nửa năm thì LeChung không phải cực khổ tra từ điển tứ phương trời để học môn anh văn chuyên ngành.

  May sao thi qua được 6đ ==> bí quyết là nhìn hình đoán chữ, bởi lẽ dốt nhất cái món anh văn này ^^

  Cảm ơn anh chị 1 lần nữa

 19. Có 1 Hội viên đã cảm ơn lechung_vn cho bài viết này:


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 Hội viên và 1 khách)

Những Hội viên đã đọc chủ đề này : 8

Đánh dấu và chia sẻ lên các trang sau

Đánh dấu và chia sẻ lên các trang sau

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •