Hiện tại Phòng Tài chính - Kế hoạch các Quận, Huyện, Thị Xã có chức danh Kế toán trưởng không. Nếu có thì có được hưởng chế độ phụ cấp kế toán theo Thông tư số 50/2005 không? Vì hiện nay tôi được biết ở tỉnh Vĩnh Long có quy định cho hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ Kế toán ngân sách xã và Kế toán trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, nhưng Đồng Tháp lại không có?
Trả lời:
- Về xác định đơn vị kế toán: Theo quy định tại khoản 5, Điều 4- Luật Kế toán thì các đối tượng thuộc phạm vi áp dụng của Luật kế toán, có lập báo cáo tài chính là đơn vị kế toán.
Theo quy định tại mục 2, phần II, Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV thì đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán
Vậy nếu phòng Tài chính- kế toán các Quận, Huyện, Thị xã là 1 đơn vị kế toán theo quy định thì được bố trí người làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.
- Về chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán đề nghị thực hiện theo quy định tại phần V, Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 (trừ trường hợp có quy định riêng của Bộ quản lý hoặc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)./.
Nhà tài trợ