minh co 1 cau hoi muon nho cac ban xem. Ho minh voi. Quyet toan cog trinh kiot cho thue. Tog quyet toan dc duyet la 2ty180tr. (xay dug tu dau nam). Trog do von vay de dau tu 1ty2. Quy DTXD 500tr, con lai la dung nguon von XDCB. Vay minh hach toan. N211 C2412 : 2ty180tr. Ngoai ra minh hach toan. N341C466:1ty2. N414 C466.500tr. N441,C466: 100tr? Vay dung hay sai? Minh dang ban khoan. Hach toan ket chuyen nguon tang nguon von kinh doanh hay tang nguon hinh thanh TSCD? Cam on cac ban
Nhà tài trợ